REGULAMIN

FIRM "RZETELNY PARNETR W BIZNESIE"

Regulamin Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie”

 1. Definicje

  • „Certyfikat” oznacza Certyfikat „Rzetelny Partner w Biznesie”
  • „Firma” oznacza podmiot, który składa wniosek o Certyfikat
  • „Regulamin” oznacza niniejszy dokument
  • „Administrator” oznacza właściciela i organizatora programu „Rzetelny Partner w Biznesie” – Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadającym numer NIP 627-185-47-63
 2. Kryteria kwalifikacyjne do przyznania Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie” przez „Administratora”

  • Firma musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.
  • Firma nie może figurować na giełdach długów.
  • Firma, która figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), nie może posiadać negatywnych informacji w KRS.
  • Firma nie może figurować na liście Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
  • Firma musi przejść pozytywną weryfikację opinii w przestrzeni online.
 3. Proces kwalifikacyjny

  • Firma składa wniosek o Certyfikat, podając wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
  • Po otrzymaniu wniosku, przeprowadzane jest sprawdzenie zgodności Firmy z kryteriami kwalifikacyjnymi.
  • Weryfikacja opinii Firmy w przestrzeni online obejmuje, ale nie jest ograniczona do, sprawdzenia recenzji i ocen Firmy w popularnych serwisach internetowych.
  • Decyzja o przyznaniu Certyfikatu jest podejmowana po przeprowadzeniu pełnej oceny.
 4. Przyznanie Certyfikatu

  • Certyfikat jest przyznawany na okres jednego roku.
  • Firma może składać wniosek o odnowienie Certyfikatu przed jego wygaśnięciem, pod warunkiem, że nadal spełnia wszystkie kryteria kwalifikacyjne.
 5. Odwołanie Certyfikatu

  • Certyfikat może zostać odwołany, jeśli stwierdzone zostanie, że Firma nie spełnia już któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych.
  • Firma zostanie poinformowana na piśmie o zamiarze odwołania Certyfikatu i będzie miała prawo do odwołania.
 6. Zmiany w Regulaminie

  • Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej organizatora.
 7. Akceptacja Regulaminu

  • Przez złożenie wniosku o Certyfikat, Firma akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Administrator

Administratorem  “Certyfikat Polski Produkt” jest Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadającym numer NIP 627-185-47-63, posiadającym numer REGON 361574661, zwanym dalej Organizatorem.

Znak “Certyfikat Polski Produkt” otrzymał Prawo Ochronne pod numerem 310307 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak “Certyfikat Polska Firma” otrzymał Prawo Ochronne pod numerem 335741 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Cel Certyfikatu Polski Produkt

Celem Certyfikatu jest wyróżnienie i promocja rzeczywiście polskich firm. Poprzez jasne kryteria konsument ma 100% pewność, że produkt pochodzi z Polski i siedziba firmy znajduje się w Polsce.

Celem Certyfikatu jest trwała wartość marki oraz budowanie własnego, niezależnego wizerunku i wyróżnienie oferty na tle innych produktów. Uwiarygodnienie polskiego pochodzenia firmy i produktu.

Korzyści z wyboru Certyfikatu Polski Produkt

• Certyfikat stanowi doskonałe narzędzie marketingowe firmy (Certyfikat oraz znak graficzny z prawem do wykorzystywania).

• Wpis do bazy Certyfikowanych naszym znakiem firm.

• Dotarcie do konsumentów poszukujących polskich produktów (poprzez logotyp zamieszczany na produktach).

• Promocja Certyfikowanych Firm na portalu społecznościowym Facebook oraz serwisach internetowych dotyczących polecanych produktów i usług.

• Obecność w gronie rzeczywiście polskich firm

Warunki ubiegania się o Certyfikat Polski Produkt:

O Certyfikat Polski Produkt może ubiegać się każda zarejestrowana firma spełniająca poniższe warunki:

• Siedziba firmy znajduje się w Polsce

•Firma posiada większość polskich udziałów

• Produkcja znajduje się na terenie kraju

Warunki ubiegania się o Certyfikat Polska Firma:

• Siedziba firmy znajduje się w Polsce

•Firma posiada większość polskich udziałów

Proces otrzymania Certyfikatu

• Przesłanie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Administratora.

• Weryfikacja danych

• Wydanie decyzji

• Uiszczenie rocznej opłaty licencyjnej

• Otrzymanie Licencji wraz z Logotypem „Certyfikat Polski Produkt” / „Certyfikat Polska Fima”

Prawo do wykorzystania znaku

1 Administrator przekaże prawo do wykorzystania Znaku “Certyfikat Polski Produkt”  na zasadzie odpłatnej LICENCJI

2. Zasady i prawo do wykupienia Licencji (użytkowania logotypu “Certyfikat Polski Produkt”) zostaną umożliwione jedynie firmom, które przeszły pozytywną weryfikację i spełniły warunki do otrzymania Certyfikatu Polski Produkt.  

3. Licencja  w postaci  Znaków „Certyfikat Polski Produkt” / „Certyfikat Polska Firma”  zostanie przesłana po opłaceniu opłaty licencyjnej na konto Administratora.

4. Wniesiona opłata za licencję nie podlega zwrotowi.

5. Firmy, które pisemnie zrezygnowały z Licencji lub została wypowiedziana Umowa, mają obowiązek do 2 dni roboczych usunięcia Znaków ze swoich stron internetowych i produktów oraz materiałów, gdzie zostały użyte. Nie usunięcie Znaków jest traktowane jako bezprawne wykorzystanie Znaków Towarowych. Dalsze wykorzystywanie Znaków skutkuje uiszczeniem opłaty na rzecz Administratora w kwocie 5.000 złotych netto.

6. Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie Znaku bez wcześniejszej uzyskanej LICENCJI lub zgody Administratora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Administratora w kwocie PLN 100.000 złotych netto.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku i znajduje się na stronie Administratora www.CertyfikatPolskiProdukt.pl

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Administrator.

3. Wszelkie pytania i uwagi  można kierować na adres e-mail: biuro@ CertyfikatPolskiProdukt.pl 

Organizatorem Programu "RZETELNY PARTNER w BIZNESIE" jest:

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług 

Chorzów 41-500 ul. Kościuszki 63

NIP 627-185-47-63  REGON 361574661

email do kontaktu: biuro(małpa)nagrodakonumenta.pl

„RZETELNY PARTNER w BIZNESIE”

Wspiera Fundację Thanks For The Help